German     English     Polish     Russian     Spanish  

 

Wyjątkowo długi czas ochrony  przeciw biokorozji powodowanej przez SRB!

Odkryty sposób działania został opatentowany na  płaszczyźnie międzynarodowej;

Patent Nr 2448415

 

Rozważając termin „Korozja“, pierwszym skojarzeniem jest korozja tlenowa powodująca zniszczenia w metalu  pod wpływem działania tlenu i wody. Znaczna część szkód spowodowanych korozją zachodzi jednak w warunkach całkowitego braku tlenu, w dolnej części napełnionych zbiorników magazynowych lub w systemach rurociągów.

 

Głównym powodem korozji anaerobowej są bakterie rozkładające siarczany (SRB). Mikroorganizmy te przyspieszają korodowanie zbiorników magazynowych i innych urządzeń, które mają kontakt zarówno z wodą jak i z materią organiczną.  Jeśli takie obszary nie są ciągle czyszczone, to tworzy się na nich żelowa warstwa biologiczna zbudowana z szybko namnażających się bakterii (SRB). Charakteryzująca się silnym zapachem warstwa śluzu, powstała w wyniku namnażania się bakterii (biofouling) może prowadzić do powstania ognisk korozji biologicznej. Zostało udowodnione, że biokorozja spowodowana bakteriami anaerobowymi 10-cio krotnie szybciej powoduje utlenianie niż korozja spowodowana czynnikami atmosferycznymi.

 

Firma Chesterton International GmbH dzięki wieloletnim badaniom prowadzonym we współpracy z niezależnym instytutem opracowała powłoki wewnętrzne o dużej odporności do biogazowni i zbiorników magazynowych surowej ropy naftowej oraz wszystkich rodzajów węglowodorów. Szczególny sposób działania chemicznie wbudowanych specjalnych kryształków biocydu gwarantuje długotrwałą ochronę przeciw biokorozji powodowanej przez bakterie (SRB).

 

 


 

 

Powłoka bez biocydu

Mikro pęknięcia rozszerzają się i  sięgają podłoża. Podłoże jest zagrożone korozja spowodowaną przez SRB (zdjęcie z mikroskopu elektronowego wykonane w niezależnym instytucie).

Powłoka bez biocydu

Po teście trwającym miesiąc oczyszczony pręt testowy już wykazuje pogłębioną biokorozję w mikro pęknięciu (gębokość pęknięcia 150?200 µm zdjęcie  wykonane w niezależnym instytucie).

Powłoka z wbudowanym biocydem o szerokim spektrum.

Mikro pęknięcia chronione są działaniem biocydu. Nie występują wgłębień sięgających podłoża. (zdjęcie z mikroskopu elektronowego wykonane w niezależnym instytucie).

 

Powłoka z wbudowanym biocydem o szerokim spektrum

Po teście trwającym miesiąc oczyszczony pręt testowy wykazuje daleko płytsze mikro pękniecie dzięki działaniu biocydu  (zdjęcie  wykonane w niezależnym instytucie).

 


 

 

 

Bakterie (SRB) osadzają się koloniach mających postać guzełków w zagłębieniach o słabej cyrkulacji. Optymalne warunki znajdują w pęknięciach, szczelinach i porach powłoki  w dolnej części napełnionego zbiornika.

 

Bakterie (SRB), dla zachowania swego metabolizmu wymagającego braku obecności tlenu, produkują trujący siarkowodór (H2S). Biokorozję wywołuje, wydzielany przez SRB enzym hydrogenaza. Enzym ten niszczy ochronną warstwę wodorową na powierzchni zbiornika.  Jednocześnie zachodzi szereg reakcji utleniania, w których powstaje siarczek żelaza (II), który tworzy czarną skorupę wokół guzełków korozyjnych. Następstwem są katastrofalne i szybko postępujące wżery. W skutek dalszych reakcji fizyko-chemicznych nawet wysokogatunkowa stal ulega zniszczeniu.

 

Również podłoża betonowe są silnie atakowane przez siarkowodór wytwarzany przez SRB. Dochodzi do bardzo intensywnego wypłukiwania betonu.

 

Nowoczesne powłoki wewnętrzne, produkowane przez Chesterton International GmbH, zabezpieczające przed działaniem SRB zapobiegają biokorozji anaerobowej w fazie początkowej. Powłoki te zapobiegają w udokumentowany sposób poważnemu zasiedleniu i obciążonemu konsekwencjami konstruowaniu guzełków przez bakterie rozkładające siarczany w powstałych mikropęknięciach w powłoce.  Dzięki efektowi odkładania spowodowanemu działaniem kryształkami biocydu powstaje ochrona mikropęknięć.

 

 

 

 


 

 

Specjalne biocydy w formie nano-kryształów

zostały w opatentowanym procesie wbudowane łącznie z wypełniaczami ceramicznymi w matrycę polimerową.

 

 

Szczególny sposób działania

Starzenie materiału, naprężenia uwarunkowane temperaturowo oraz obciążenia mechaniczne są przyczynami powstawania we wszystkich powłokach ochronnych w trakcie okresu użytkowania pęknięć w nano- i mikroskali.  W nich stwarzają się warunki korzystne dla osiedlania się SRB preferujące nisze ochronne, zapewniające słabą cyrkulację.  Po powstaniu takiej mikroszczeliny w naszej powłoce ochronnej, przez lokalne pęknięcie powierzchni zostają uwolnione kryształki biocydu i rozwijają swoje działanie bakteriostatyczne wzdłuż powierzchni całego pęknięcia.

 

Bakterie SRB giną przed zasiedleniem pęknięcia a podłoże nie zostanie zaatakowane działaniem mikroorganizmów. Efekt odkładania specjalnych kryształów biocydu zapewnia długotrwałe działanie ochronne biocydu bez zauważalnego wypłukiwania.

 

Przy zastosowaniu w fermentatorach biomasy  zastosowanie biocydu nie ma żadnego negatywnego wpływu na konieczne procesy fermentacyjne, gdyż działanie biocydu ograniczone jest do mikro-pęknięć.

 

Nieszkodliwe zastosowanie

Zarówno podczas procesu nakładania, jak i po utwardzeniu się powłoki czynnik aktywny biocydu pozostaje nieaktywny w kapsułkach matrycy polimerowej. Dzięki temu powierzchnia powłoki nie jest aktywna antybakteryjnie i przez to jest całkowicie nieszkodliwa pod względem fizjologicznym. Zastosowany przez nas biocyd nie jest w żadnym stopniu szkodliwy dla ludzi. Nakładanie powłoki przebiega w sposób nieskomplikowany w procesie natrysku bezpowietrznego lub za pomocą rakla albo rolki.

 

 

Niezawodna długotrwała ochrona

W wyniku szeroko zakrojonych testów przeprowadzonych przez naszego niezależnego partnera badawczego, zostało ustalone że zastosowanie nowoczesnej linii produktów w wysokim stopniu zapobiega  korozji indukowanej przez SRB. Dzięki tym powłokom została osiągnięta ukierunkowana i skuteczna ochrona podłoży betonowych i stalowych biogazowni oraz zbiorników surowej ropy i węglowodorów.


 

 

 


©2021  Ceramic Polymer GmbH | |   Ogólne warunki handlowe     Kontakt     Impressum   |